Zdrowie

KONKURS

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa, NIP: 7181646441.
 2. Akcja nie jest zorganizowana, administrowana ani sponsorowana przez Facebook, Google i Instagram, a zatem Facebook, Google i Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z Konkursem.
 3. Obsługę techniczną konkursu zapewnia Organizator.
 4. Fundatorem nagród jest Acrodent Stomatologia ul. Korotyńskiego 5 lok. U2, 02-121 Warszawa.
 5. Konkurs ogłoszono dnia 04.05.2021.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.06.2021 r.
 7. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie oraz jego warunki, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie i niepełnoletnie (tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).
 2. Przystępując do konkursu uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest skorzystanie z dowolnej usługi stomatologicznej w Acrodent i podanie hasła „KONKURS” przy umawianiu wizyty.
 4. Spośród osób, które zakupią usługę stomatologiczną Organizator wyłoni zwycięzcę.
 5. Nagroda jest przyznawana przez Komisję Konkursową.
 6. Zwycięzca o wygranej poinformowany zostanie telefonicznie i wiadomością wysłaną na Instagramie oraz jego imię i nazwisko umieszczone zostanie w poście opublikowanym na profilu Acrodent Stomatologia rozstrzygającym wynik konkursu dnia 04.06.2021 r.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę nagrody w gotówce.
 8. Uczestnik przystępując do Konkursu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu związanym z organizacją konkursu.
 9. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zmianami).

Nagroda

 1. Nagrody w Konkursie (istnieje możliwość wyboru nagrody):

a) aktywny udział w odcinku na YT na kanale CZILERKA

b) zabieg wybielania zębów metodą gabinetową w Acrodent

c) zabieg higienizacji za pomocą EMS AirFlow w Acrodent.

2. Termin zabiegu ustalony zostanie indywidualnie ze zwycięzcą Konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem www.acrodent.pl oraz w siedzibie organizatora.
 2. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków regulaminu traci prawo do ewentualnej nagrody.
 3. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.
 5. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny.
 6. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jednak zmiana nie może mieć wpływu na przebieg konkursu.
18 Aug, 2020

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

W naszej klinice oferujemy pacjentom pełny zakres zabiegów chirurgicznych m.in.: ekstrakcja zęba usunięcie zęba zatrzymanego lub pozostawionych korzeni (dłutowanie) usunięcie wierzchołka korzenia lub części korzeni korekcja tkanek miękkich   Chirurgia… Read More
18 Aug, 2020

Dlaczego i-PRF

Dlaczego i-PRF? Specjalista wykonujący zabieg – lekarz i-PRF – iniekcyjna forma fibryny bogatopłytkowej to osocze wzbogacone o niezwykle cenne komórki macierzyste, leukocyty i płytki krwi wydzielające naczyniowy czynnik wzrostu. i-PRF… Read More
18 Aug, 2020

Wszczepienia implantu

Implant zębowy jest odpowiednikiem korzenia zęba. Jest filarem dla odbudowy protetycznej takiej jak korona, most czy proteza. Implanty wykonane są z tytanu. Implant odtwarza część korzeniową zęba. Korona protetyczna -… Read More